Tin Tức >> Tin tổng hợp
(Đăng lúc: 04/12/2014 04:24:20 PM)
THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN ĐẦU CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN - QUẢNG NGÃI
Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CTCP BIA SÀI GÒN - QUẢNG NGÃI. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông lần đầu.

1.     Thời gian tổ chức: vào lúc 7 giờ 30 phút, ngày 25 tháng 9 năm 2012.

2.      Địa điểm: Khách sạn Petrosetco Tower, 01 An Dương Vương, Tp. Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi.

3.      Nội dung Đại hội:

Thảo luận và thông qua các vấn đề sau:

-         Báo cáo kết quả đầu tư dự án xây dựng Nhà máy Bia Sài Gòn – Quảng Ngãi công suất 100triệu lít/ năm và định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh của HĐQT Công ty.

-         Báo cáo công tác kiểm soát của Ban Kiểm soát.

-         Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh từ tháng 8/2010 và năm 2011, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012 của Ban Điều hành Công ty.

-         Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty.

-         Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2012.

-         Tờ trình về việc quyết toán thù lao năm 2011 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2012 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

-         Bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012-2017.

4.       Điều kiện cổ đông tham dự Đại hội:

-         Cổ đông sở hữu vốn cổ phần của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi tính đến ngày 31/8/2012.

-         Trong trường hợp không thể tham dự thì cổ đông có thể ủy quyền cho đại diện tham dự Đại hội hoặc uỷ quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Bia Sài Gòn – Quảng Ngãi (theo mẫu đính kèm). Người nhận ủy quyền  không được ủy quyền cho người thứ ba.

-         Cổ đông tự lo mọi chi phí ăn, ở, đi lại khi tham dự Đại hội.

-         Quý cổ đông hoặc người nhận ủy quyền vui lòng mang theo CMND hay hộ chiếu, bản chính Giấy ủy quyền (nếu được ủy quyền) khi đến tham dự Đại hội.

5.       Tài liệu:

Tài liệu về Đại hội đồng cổ đông xin quý cổ đông truy cập trên website: www.sabecoquangngai.com.vn.

Quý cổ đông có nhu cầu nhận tài liệu có thể liên hệ một theo 2 cách sau:

-         Nhận tài liệu qua đường bưu điện: Quý cổ đông có nhu cầu nhận tài liệu qua đường bưu điện, xin liên hệ cô Văn Thị Thùy Trang, điện thoại: 055-6250905 (số máy lẻ: 217), di động: 0919381468.

-         Nhận tài liệu trực tiếp tại văn phòng Công ty: KCN Quảng Phú, TP. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

6.       Đăng ký tham dự:

Để thuận lợi cho công tác tổ chức Đại hội, kính đề nghị Quý cổ đông xác nhận việc tham dự Đại hội (theo mẫu đính kèm) hoặc gửi ủy quyền (nếu có) qua fax: 055-6250911 hoặc gửi trực tiếp đến công ty trước 16 giờ 30 phút ngày 20/9/2012 theo địa chỉ sau:

 

CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN - QUẢNG NGÃI

KCN Quảng Phú, TP. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

Điện thoại: 055.6250905 (số máy lẻ: 217); fax: 055-6250911.

(Người nhận: Văn Thị Thùy Trang).

                                Trân trọng.