Tin Tức >> Thông tin cổ đông
(Đăng lúc: 25/03/2015 05:01:00 PM)
Thư mời ĐHĐCĐ thường niên 2015
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

1.        Thời gian tổ chức: vào lúc 14 giờ 30 phút, ngày 21 tháng 4 năm 2015.

2.        Địa điểm: Khách sạn Cẩm Thành

 118 Lê Trung Đình, Tp. Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi.

3.        Nội dung Đại hội:

Thảo luận và thông qua các vấn đề sau:

-          Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản lý điều hành Công ty năm 2014 và kế hoạch hoạt động năm 2015.

-          Báo cáo của Ban Giám đốc Công ty về hoạt động sản xuất kinh doanh – tài chính năm 2014 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015.

-          Báo cáo thẩm định hoạt động tài chính và công tác kiểm soát năm 2014.

-          Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC Công ty năm 2015.

-          Tờ trình về kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2015.

-          Tờ trình quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2014 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2015.

4.        Điều kiện cổ đông tham dự Đại hội:

-          Cổ đông sở hữu vốn cổ phần của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi chốt ngày 21/3/2015.

-          Trong trường hợp không thể tham dự thì cổ đông có thể ủy quyền cho đại diện tham dự Đại hội (theo mẫu đính kèm). Người nhận ủy quyền  không được ủy quyền cho người thứ ba.

-          Cổ đông tự lo mọi chi phí ăn, ở, đi lại khi tham dự Đại hội.

-          Quý cổ đông hoặc người nhận ủy quyền vui lòng mang theo CMND hay hộ chiếu, bản chính Giấy ủy quyền (nếu được ủy quyền) khi đến tham dự Đại hội.

5.        Tài liệu:

Tài liệu về Đại hội đồng cổ đông được đăng tải tại website: www.sabecoquangngai.com.vn và gửi đến Quý cổ đông khi tham dự Đại hội

6.        Đăng ký tham dự:

Để thuận lợi cho công tác tổ chức Đại hội, kính đề nghị Quý cổ đông xác nhận việc tham dự Đại hội (theo mẫu đính kèm) hoặc gửi ủy quyền (nếu có) qua fax: 055-6250910 hoặc gửi trực tiếp đến công ty trước 16 giờ 30 phút ngày 14/4/2015 theo địa chỉ sau:

CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN - QUẢNG NGÃI

KCN Quảng Phú, TP. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

Điện thoại: 055.6250905 (số máy lẻ: 217); di động: 0919381468

Fax: 055-6250910.(Người nhận: Văn Thị Thùy Trang).

 

Trân trọng./.

 

 TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ                 

                CHỦ TỊCH                                  

          

              Bùi Ngọc Hạnh                             

 

File đính kèm: