Tin Tức >> Thông tin cổ đông
(Đăng lúc: 25/04/2016 12:00:00 AM)
Thông báo mời họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016. 1.Thời gian tổ chức: vào lúc 8 giờ 00 phút ngày 14 tháng 5 năm 2016 2.Địa điểm: Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi. Khu công nghiệp Quảng Phú, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. Nội dung chi tiết xin xem file đính kèm.
File đính kèm: