Tin Tức >> Tin tổng hợp
(Đăng lúc: 02/05/2016 12:00:00 AM)
Lịch sử hình thành ngày truyền thống ngành Công Thương Việt Nam
Phát huy vai trò và truyền thống của ngành Công Thương Việt Nam, động viên cán bộ, công nhân của ngành đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1418/QĐ-TTg ngày 2/10/2008 về việc quyết định lấy ngày 14 tháng 5 hàng năm là "Ngày truyền thống của ngành Công Thương Việt Nam".

Ngành Công Thương Việt Nam đã có lịch sử hình thành và phát triển rất sớm, điển hình như: Than Việt Nam từ năm 1837, Điện Việt Nam từ năm 1894, Dệt Nam Định từ năm 1890, Bia Hà Nội từ năm 1890 và một số ngành công nghiệp và thương mại khác...

Ngày 28 tháng 8 năm 1945, Chính phủ Lâm thời Việt Nam Dân chủ Cộng hoà đã ra Tuyên cáo của Chính phủ và kèm theo có nội các Thống nhất Quốc gia, với các Bộ tương ứng, trong đó có Bộ Kinh tế quốc gia. Bộ Kinh tế quốc gia bao gồm nhiều ngành kinh tế, trong đó có các chuyên ngành công nghiệp và thương mại Việt Nam.

Ngày 14 tháng 5 năm 1951, Chủ tịch Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà ra Sắc lệnh số 21-SL đổi tên Bộ Kinh tế thành Bộ Công Thương.Quốc hội khoá I của nước Việt Nam dân chủ cộng hoà, trong phiên họp lần thứ 5 ngày 20 tháng 9 năm 1955 đã ra Nghị quyết "Bộ Công Thương nay phân ra hai bộ: Bộ Công nghiệp và Bộ Thương nghiệp". Từ đó đến năm 2007, sau các lần điều chỉnh tổ chức của Bộ Công nghiệp và Bộ Thương nghiệp thành các Bộ chuyên ngành với tên gọi khác nhau. Năm 2007, Bộ Công Thương được thành lập trên cơ sở hợp nhất hai Bộ: Công nghiệp và Thương mại, quản lý đa ngành, đa lĩnh vực (theo Nghị quyết số 01/2007/QH12 ngày 31 tháng 7 năm 2007 của Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XII, kỳ họp thứ nhất; Nghị định số 189/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ).

Như vậy, Bộ Công Thương được chính thức thành lập lần đầu tiên theo Sắc lệnh số 21-SL ngày 14 tháng 5 năm 1951 của Chủ tịch Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà (nay là Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam).

Cũng theo Quyết định số 1418/QĐ-TTg, việc tổ chức ngày truyền thống ngành Công Thương Việt Nam phải bảo đảm yêu cầu tiết kiệm, giáo dục truyền thống và đạo đức cách mạng của cán bộ, công chức ngành; có hình thức biểu dương, khen thưởng đối với tập thể, cá nhân có thành tích xây dựng ngành, gương mẫu thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.