Tin Tức >> Thông tin cổ đông
(Đăng lúc: 14/07/2017 12:00:00 AM)
BSQ thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty
- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Bùi Thị Nhự 
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT, Giám đốc
- Mã chứng khoán: BSQ
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 333.000 CP (tỷ lệ 0,74%) 
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 90.000 CP 
- Mục đích thực hiện giao dịch: Tăng tỉ lệ nắm giữ 
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 19/07/2017
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 16/08/2017.