Tin Tức >> Thông tin cổ đông
(Đăng lúc: 16/08/2017 12:00:00 AM)
BSQ báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty
Tên các nhân thực hiện giao dịch: Bùi Thị Nhự.
Chức vụ hiện nay: Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty.
Mã chứng khoán giao dịch: BSQ
Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 333.000 cổ phiếu, tỷ lệ 0,74%.
Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 90.000 cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu đã giao dịch: 80.450 cổ phiếu.
Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 413.450 cổ phiếu, tỷ lệ: 0,92%..
Phương thức giao dịch: Thỏa thuận.
Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày 19/7/2017 đến ngày 16/8/2017.